WIE ZIJN WE?

 

Stichting Welzijn Brummen zet zich actief in voor een prettige sociale omgeving in Brummen. Wij doen dit met 350 vrijwilligers die ondersteund worden door 20 beroepskrachten.

Wij zijn er voor alle inwoners en bieden tal van activiteiten waarbij jong en oud zich vermaakt, elkaar ontmoet en samen ontwikkelt.

Wij verbinden actieve bewoners aan bewoners die ondersteuning nodig hebben. Dat kan op allerlei manieren; want wij gaan er van uit dat iedereen iets kan betekenen voor een ander. Ons startpunt is de vraag van het individu, maar wij geloven vooral ook in de kracht van samen. Samen op zoek naar ieders talenten om deze in te zetten voor elkaar.

Samen vinden wij het belangrijk dat alles wat wij doen vanuit een inspirerende en  warme omgeving gebeurt. Een omgeving waar iedereen zich welkom voelt.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: de heer H. Polling
Penningmeester: de heer W. van der Grinten

Secretaris: mevrouw E. van Oorspronk
Lid: mevrouw S. de Graaf

Lid: de heer G. van Klinken

Lid: mevrouw L. Gideonse

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegelden, behalve desgewenst een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Bestuur

 

Cliëntenraad

 

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat is ingesteld door het bestuur van Stichting Welzijn Brummen. De raad bestaat uit cliënten/deelnemers/cursisten van Stichting Welzijn Brummen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers. 

ANBI Stichting

Stichting Welzijn Brummen is door de belastingdienst aangewezen als ANBI Stichting.

RSIN (FISCAAL) NUMMER: 800422910

 
 

Uw privacy

Privacystatement Stichting Welzijn Brummen

Stichting welzijn Brummen heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens. Hieronder leest u meer over de privacy binnen Stichting Welzijn Brummen.

U bent klant/cliënt van Stichting Welzijn Brummen. In sommige gevallen is het nodig om privacygevoelige informatie van u (of uw kind) in een dossier te bewaren. Dat is belangrijk voor het kunnen bieden van goede hulp- en dienstverlening.

 

Alleen met uw toestemming
Alleen de hulpverleners van Stichting Welzijn Brummen die rechtstreeks bij uw traject betrokken zijn mogen uw dossier inzien. Soms is het  voor goede hulp- en dienstverlening van belang om met anderen te overleggen of informatie te delen. Alleen als u toestemming geeft, hebben andere hulpverleners, bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om uw dossier in te zien. Dat geldt ook voor uw partner of familieleden.

U kunt ervoor kiezen om uw zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (of curator of mentor). Als u schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag deze persoon uw dossier inzien.

 

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Stichting Welzijn Brummen moeten zich houden aan het privacyreglement. Daarin staat dat medewerkers die te maken hebben met privacygevoelige informatie, een geheimhoudingsplicht hebben.

 

Uw rechten

  • U hebt het recht uw dossier in te zien of (tegen een vergoeding) te kopiëren.

  • U hebt het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.

  • Bent u het niet eens met de inhoud van uw dossier? Dan heeft u het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. U heeft ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in uw dossier op te laten nemen. Uw contactpersoon van Stichting Welzijn Brummen kan u uitleg geven over hoe u dat kunt doen.

  • Binnen Stichting Welzijn Brummen mag slechts een beperkt aantal mensen uw gegevens inzien. De directie be­paalt wie dat zijn.

  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en zijn niet toeganke­lijk voor onbevoegden. Uw per­soonlijke gegevens worden be­waard zolang de wet dat voorschrijft en zij worden daarna vernietigd.

 

Privacyreglement
Uitgebreider dan op deze pagina zijn rechten en plichten van Stichting Welzijn Brummen vastgelegd in een privacyreglement. Dat re­glement is hieronder te downloaden. Op verzoek kunt u een uitgeprint exemplaar ontvangen van uw contactpersoon.

Stichting Welzijn Brummen (SWB) is een erkende ANBI-instelling. Dat betekent dat u SWB een gift kunt geven. Ook kunt u SWB in uw nalatenschap laten opnemen. Door uw gift kan SWB samen met de vele vrijwilligers die er actief zijn de waardevolle activiteiten voor alle inwoners in de gemeente Brummen voortzetten.

 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw notaris om dit vast te leggen. Vindt u het belangrijk om uw gift voor een speciaal doel te bestemmen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van SWB; Martine Jurriens. U kunt haar bereiken per telefoon 0575-561988 of per mail m.jurriens@welzijnbrummen.nl

 

Stichtingsnaam: Stichting Welzijn Brummen
Kamer van Koophandel: 41040887
Fiscaal nummer: 8004.22.910
Rekening: NL33 RABO 0111 5741 96

Adresgegevens: Graaf van Limburg Stirumplein 5, 6971 CE Brummen

Telefoon: 0575-561988

E-mail: info@welzijnbrummen.nl

Gift - nalatenschap

 

JAARRAPPORTAGE 2018

PRIVACVERKLARING 2019

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

JAARPLAN 2019

Jaarverslag 2018
 

VOLG ONS

ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

OPENINGSTIJDEN

Voor beide vestigingen

MAANDAG-VRIJDAG

08:30 - 22:30 

op feestdagen zijn we gesloten

Geef hier je mail-adres

LOCATIES

Vestiging Eerbeek:

 

Tjark Riks Centrum
Derickxkamp 2a

6961 DL  EERBEEK

Vestiging Brummen:

Plein 5  
Graaf van Limburg Stirumplein 5

6971 CE  BRUMMEN

Voor beide vestigingen

TELEFOONNUMMER

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

E-MAIL

POSTADRES

Postbus 141

6970 AC  BRUMMEN